Toelichting Triathlonraad op vorming interim-bestuur; onze boodschap: communiceer goed! – WTJ 2110

VRIJDAG – Heb ik wel eens verteld dat journalisten ongeduldige types zijn, die liever gisteren dan vandaag een antwoord krijgen op een prangende vraag? Welnu, zo zijn wij. Waar ik in 36 jaar journalistiek bijvoorbeeld een bloedhekel aan ging krijgen waren die persverklaringen of dubieuze reacties op precaire kwesties. Die kwamen immers steevast aan het eind van de dag, zo rond 16.55 uur. Voordat je het goed en wel had doorgenomen en kon bellen voor aanvullende informatie was het na vijven. Einde kantoortijd.

Gemeentevoorlichters en politiewoordvoerders zijn daarin getraind. Nog snel een mailtje naar de krant en dan kan de laptop dicht geklapt. Geen tijd meer voor lastige vragen. De dag erna zijn die al enigszins afgezwakt. Ik moest er aan denken toen donderdag aan het eind van de middag op de website van de NTB de berichtgeving stond met de namen van het interim-bestuur. Even later gevolgd door een uitleg van de Triathlonraad hoe zij te werk zijn gegaan. Ik ga niet op elke slak zout leggen, maar toch. Communicatie is – zeker in gevoelige kwesties als deze – zo enorm belangrijk!

Of het een bewust keuze was om het enkel op de site van de NTB te publiceren en niet per mail naar de media-contacten te versturen weet ik niet. De contacten zijn de voorbije weken – hoe zal ik het zeggen – tamelijk broos geweest. In dergelijke moeilijke kwesties staan de verhoudingen altijd net even wat scherper. Niet erg, zolang je elkaar maar recht in de ogen kunt blijven kijken.

Hoe dan ook, we kwamen het bericht van de nieuwe samenstelling van het tijdelijk bestuur bijtijds tegen. Later die avond volgde dan nog een uitgebreide uitleg van de Triathlonraad. Samengevat: 11 kandidaten. Shortlist en vier bestuursleden die ‘ja’ zeiden. We hebben ze gisteren al een beetje voorgesteld. Twee bekenden uit de triathlonsport: Tony Link en Walter Pennekamp en twee nieuwkomers, maar wel met een flinke dosis ervaring. Alexander Vandervelde is als voorbereider de wegbereider voor het nieuwe, definitieve bestuur. En Tjaart Kloosterboer is na schaatsen, roeien en judo nog niet sportmoe en komt als 75-jarige het bestuur versterken.

Het schrijven van de Triathlonraad:

Geachte leden van de Nederlandse Triathlon Bond,

Als ledenraad van de NTB) hebben wij dinsdag 23 november een interim-bondsbestuur benoemd dat bestaat uit de volgende mensen:

·        Alexander Vandevelde (voorzitter)

·        Tony Link (penningmeester)

·        Walter Pennekamp (secretaris)

·        Tjaart Kloosterboer (algemeen lid)

Via de website van de NTB stellen zij zich nader aan jullie voor. Het bestuur is nog op zoek naar een vijfde, vrouwelijk, bestuurslid. Heb jij zelf interesse of heb je tips, neem dan contact op met de secretaris.

Nadat op  9 november het voltallige bondsbestuur aftrad na de presentatie van de resultaten van het Rapport Fijbes aan de atleten en staf van het NTC, zag de Triathlonraad zich geconfronteerd met de taak om op zeer korte termijn een nieuw bestuur voor de NTB te formeren. Als Triathlonraad zijn wij blij jullie te kunnen melden dat wij bovenstaande personen bereid hebben gevonden plaats te nemen in het interim-bondsbestuur. Wij zien een mix van de nodige bestuurlijke ervaring en betrokkenheid met de sport in de gehele breedte. Bovendien zien wij mensen die zeer gemotiveerd zijn om de NTB samen met het bondsbureau en de Triathlonraad door deze lastige periode te helpen.

Hoe is de Triathlonraad te werk gegaan? 

Meteen na het terugtreden van het Bondsbestuur, heeft de Triathlonraad advies ingewonnen bij onder andere NOC*NSF en een in sportrecht gespecialiseerde jurist. Advies was om zo snel als mogelijk een interim-bondsbestuur te formeren, dat (naast de lopende zaken en een aantal specifieke opdrachten) in de komende zes tot negen maanden de benoeming van een volwaardig bestuur gaat voorbereiden. Gelukkig meldden zich spontaan al direct betrokken personen; daarnaast heeft de Triathlonraad zelf ook een aantal mensen benaderd. De Triathlonraad heeft uiteindelijk met 11 kandidaten gesprekken gevoerd. In die gesprekken is nadrukkelijk gekeken naar zowel bestuurlijke, maatschappelijke als professionele ervaring (ook in crisissituaties), affiniteit met de triathlonsport en/of topsport en naar beschikbaarheid op korte termijn.

Na alle gesprekken en uitgebreid intern beraad, waarbij ook gelet is of de beoogde bestuursleden complementair aan elkaar zijn, heeft de Triathlonraad uiteindelijk een voorlopige keuze gemaakt. Daarna hebben we de beoogde bestuurskandidaten met elkaar kennis laten maken, zodat zijzelf ook op basis daarvan konden beoordelen of zij als team de interim-klus aan wilden. Op basis van al die gesprekken heeft de Triathlonraad dinsdag 23 november de vier bovengenoemde personen formeel benoemd op interim-basis. De Triathlonraad heeft alle vertrouwen dat dit interim-bestuur voldoende kwaliteiten inbrengt om in de komende maanden sturing te geven aan de NTB en de nodige korte termijn-acties uit te zetten.

Hoe gaan we nu verder?

Samen met het interim-bestuur gaat de Triathlonraad vanaf nu ook verder om een volwaardig definitief bestuur samen te stellen. Via een zorgvuldig selectieproces willen wij komen tot een binnen de bond breed gedragen bondsbestuur, dat ook volledig voldoet aan alle wensen en eisen met betrekking tot diversiteit. Naast bovenstaande opdracht, het sturing geven aan de breedtesportactiviteiten, het jaarplan 2022, de begroting, het financieel jaarverslag 2021 en alle lopende zaken op het bondsbureau en het NTC, gaat het interim-bestuur samen met de recent aangestelde coördinator sociale veiligheid Rita van Driel, snel aan het werk met het begeleiden van de uitvoering van alle aanbevelingen uit het Rapport Fijbes. .

Een van de eerste zaken die het nieuwe bestuur op zal pakken, is het werken aan erkenning en rehabilitatie van al diegenen die in het recente èn verdere verleden soortgelijke signalen hebben getracht af te geven als die nu uit het Rapport Fijbes naar voren zijn gekomen. Een van de onderdelen daarin is het laten uitvoeren van het reeds aangekondigde vervolgonderzoek naar eerdere meldingen en signalen van voormalige atleten uit het NTC en/of hun ouders.

Met sportieve groet,

De Triathlonraad NTB

Rien Wittenberg, Peter-Jan Mol (Zuid), Dirk Jan Moes (Oost), Karla Schipper, Carolien de Vries (Noord), Pim Kwaaitaal, Mi-Sook van den Bosch (West-I), Jan Stehouwer en Hans Geerts (West-II)

Over de Triathlonraad 

De functie en bevoegdheden van de Triathlonraad zijn vastgelegd in de statuten van de NTB. De Triathlonraad is de ledenraad van de bond, vertegenwoordigt daarmee alle NTB leden en is het hoogste bestuurlijke orgaan. De Triathlonraad heeft een toezichthoudende en controlerende taak op het bondsbestuur, benoemt de leden van het bondsbestuur en keurt de jaarplannen en jaarverslagen goed. De Triathlonraad wordt gevormd door ten hoogste drie vertegenwoordigers van elk van de vijf regio’s (Noord, Oost, West I, West II en Zuid). De Triathlonraad wordt aangevuld met 2 personen vanuit de Financiële Commissie.

Momenteel bestaat de Triathlonraad uit 9 leden. Binnenkort vinden er enkele benoemingen plaats en er blijven nog steeds vacatures open. Kandidaten voor de nog openstaande vacatures in de raad kunnen zich melden bij het bondsbureau. Kijk voor meer informatie over wie er nu zitting hebben in de Triathlonraad op de website van de NTB.

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.